Statut Stowarzyszenia Lambda Szczecin


TEKST JEDNOLITY SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2020 r.


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA GÓLNE


ART. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lambda Szczecin.


ART. 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski (w szczególności: Województwo Zachodniopomorskie) i zagranica.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.


ART. 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


ART. 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych związków stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.


ART. 5

 1. Godłem Stowarzyszenia jest znak graficzny greckiej litery lambda.

 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak.


ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI ICH REALIZACJI


ART. 6

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na dotyczącą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, queer i nieheteronormatywnych.

 2. Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,

 3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania, związane z promowaniem równego traktowania oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć.

 4. Prowadzenie działań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności kultury lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i nieheteronormatywnych.

 5. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, queer i nieheteronormatywnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na uzależnienia, bezdomność oraz doświadczanie przemocy.


ART. 7

Środkami realizacji celów Stowarzyszenia są, w szczególności:

 1. Udzielanie pomocy i prowadzenie poradnictwa, w szczególności: psychologicznego, seksuologicznego, prawnego, socjalnego, kryzysowego, zdrowotnego, zawodowego i w zakresie uzależnień.

 2. Prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych.

 3. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, pokazów filmowych i teatralnych, happeningów, marszów, demonstracji oraz parad.

 4. Realizacja kampanii społecznych.

 5. Działalność wydawnicza.

 6. Wspieranie rozwoju organizacji o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia, działających w kraju i za granicą.

 7. Prowadzenie biblioteki i archiwum.

 8. Organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych.

 9. Działania rzecznicze wpływające na zmianę polityk instytucji podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych w zakresie realizowanych celów.


ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA


ART. 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych

 • członków honorowych

 • członków wspierających


ART. 9

Przynależność do Stowarzyszenia nie świadczy o tożsamości seksualnej jego członków.


ART. 10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła lat 16, akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiąże się przyczyniać do ich realizacji.

 2. Członkiem honorowym może zostać osoba, spełniająca wymogi określone w ust. 1, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym może być osoba, która akceptując cele Stowarzyszenia, przyczynia się do ich realizacji, w szczególności udzielając Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

 4. Zarząd może zażądać od osoby poniżej 18 roku życia przedstawienia zgody rodziców i/lub prawnych opiekunów.


ART. 11

 1. Przyjęcie i odmowa przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu.

1a. O nabycie statusu członka zwyczajnego można ubiegać się po odbyciu stażu, trwającego przez okres miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej („okres stażu”) przez osobę ubiegającą się o status członka zwyczajnego.

1b. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia może, w drodze uchwały, skrócić okres stażu lub w całości pominąć staż, albo też – wydłużyć okres stażu do maksymalnie trzech miesięcy.

1c. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia wymaga wcześniejszego poparcia przez minimum dwóch członków zarządu lub czterech członków zwyczajnych stowarzyszenia. Poparcie to wyrażane jest ustnie przez członków zarządu podczas głosowania nad przyjęciem w poczet członków (Art. 11 pkt. 1) lub pisemnie w przypadku poparcia wyrażonego przez członków zwyczajnych stowarzyszenia.

2. Przyjęcie i odmowa przyjęcia w poczet członków honorowych i wspierających następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjętej na wniosek Zarządu lub członka Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu i Walnego Zebrania w sprawach określonych w ust. 1 i 2 są ostateczne.ART. 12

1. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia ze Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi,

 2. skreślenia z listy członków, na mocy uchwały Zarządu,

 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z niskich pobudek,

 4. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

 1. Skreślenie z listy członków, w drodze uchwały Zarządu, może nastąpić wyłącznie z następujących powodów:

 1. naruszenie obowiązków członka Stowarzyszenia,

 2. nieopłacenie składek członkowskich, przez okres minimum 3 miesięcy,

 3. nagminne prowadzenie działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia,

 4. nieprzestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia.

 1. Skreślenie z listy członków, o którym mowa w art. 12 ust. 1 lit. b), następuje w drodze uchwały Zarządu. Uchwała powinna określać powód i podstawę prawną skreślenia z listy członków. O podjęciu uchwały Zarząd niezwłocznie zawiadamia osobę skreśloną z listy członków, zamieszczając w zawiadomieniu powód i podstawę prawną podjęcia uchwały.

 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3. wysyła się na ostatni adres zgłoszony przez członka Stowarzyszenia jako adres do doręczeń.

 3. Walne Zgromadzenie ma prawo przenieść członków zwyczajnych w poczet członków wspierających lub honorowych w przypadku ich braku aktywności w bieżących pracach stowarzyszenia i brak uczestnictwa w więcej niż dwóch walnych zgromadzeniach.


ART. 13

 1. Członkowi Stowarzyszenia, w sprawie, którego Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków, przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały skreślającej z listy członków. Jeżeli Zarząd Stowarzyszenia uzna odwołanie za zasadne, uchyla uchwałę skreślającą z listy członków. W przeciwnym wypadku przedkłada złożone odwołanie Walnemu Zebraniu, na jego najbliższym posiedzeniu. Walne Zebranie podejmuje uchwałę uwzględniającą lub oddalającą odwołanie.

 2. Uchwała Zarządu o skreśleniu z listy członków staje się skuteczna, po upływie 14 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków, chyba że wniesiono odwołanie.

 3. Uchwała Zarządu uchylająca uchwałę skreślającą z listy członków oraz uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania są ostateczne i stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia.


ROZDZIAŁ IV

PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


ART. 14

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

2. korzystać z pomocy Stowarzyszenia,

3. wybierać i być wybieranymi w wyborach władz Stowarzyszenia.

2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.


ART. 15

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacać składki członkowskie w wysokości i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zebrania.

 2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.


ART. 16

(uchylony)


ROZDZIAŁ V
ORGANY STOWARZYSZENIA


ART. 17

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna


ART. 18

Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.


ART. 19

Szczegółowe zasady wykonywania przez Zarząd i Komisję Rewizyjną obowiązków statutowych, określają ich Regulaminy.


ROZDZIAŁ VI
WALNE ZEBRANIE


ART. 20

  1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

  2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający Stowarzyszenia.

  3. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu jedynie z głosem doradczym.


ART. 21

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

  1. uchwalanie programu i planów działania Stowarzyszenia,

  2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia oraz prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  4. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia po zakończeniu jego kadencji,

  5. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia,

  6. podejmowanie uchwał w zakresie zasad i kierunków gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,

  7. ustalanie wysokości i warunków wnoszenia składek członkowskich,

  8. nadawanie członkostwa honorowego i wspierającego,

  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  10. zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  11. uchwalanie zmian statutu,

  12. podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do krajowego lub międzynarodowego związku stowarzyszeń.

  13. ustalanie wzorów odznak Stowarzyszenia,

  14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą także sprawy nie wymienione w pkt 1 niniejszego artykułu, o ile Statut nie zastrzega ich dla innych organów Stowarzyszenia.ART.22

 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. Wniosek członków Stowarzyszenia w sprawie zwołania Walnego Zebrania musi skazywać datę, godzinę i miejsce jego odbycia oraz propozycje porządku obrad.

 2. Zarządowi przysługuje prawo modyfikacji zaproponowanego przez wnioskodawców porządku obraz z zachowaniem propozycji wnioskodawców, o ile zaproponowane punkty obrad nie są sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia i/lub obowiązującym prawem.

 3. O dacie, czasie i miejscu odbycia Walnego Zebrania Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia. Zawiadomienie powinno zawierać propozycje porządku obrad.

 4. Powiadomienia członków Stowarzyszenia, Zarząd dokonuje przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbycia Walnego Zebrania.

 5. Walne Zebranie odbywa się przynajmniej 1 raz w roku.


ART. 23

 1. Walne Zebranie jest ważne gdy weźmie w nim udział co najmniej 1/3 posiadających prawo głosu członków Stowarzyszenia, chyba że Statut stanowi inaczej.

 2. Uchwały Walnego Zebrania, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów.

 3. Uchwały Walnego Zebrania są ostateczne.

 4. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia kieruje pracami Walnego Zebrania.


ROZDZIAŁ VIl

ZARZĄD STOWARZYSZENIA


ART. 24

 1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób (Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza), wybieranych przez Walne Zebranie.

 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

 4. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.

 5. Walne Zebranie może dokonać wyboru jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego Zarządu.

 6. Gdy Walne Zebranie nie dokonało wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, funkcję tą pełni Sekretarz.

 7. Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu bezpośrednim, równym, i tajnym. Każdemu członkowi zwyczajnemu i honorowemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

 8. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali przynajmniej połowę oddanych głosów.

 9. Walne Zebranie może odwołać poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji. Odwołanie następuje w drodze uchwały, podjętej według zasad przewidzianych dia wyboru członków Zarządu.

 10. Uzupełnienie składu Zarządu musi zostać dokonane na posiedzeniu Walnego Zebrania, na którym dokonano odwołania.

 11. W przypadku ustąpienia kogokolwiek z członków Zarządu w czasie trwania jego kadencji, Zarząd, nie później niż w ciągu miesiąca obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Stowarzyszenia dla uzupełnienia swego składu.

 12. Uzupełnienia składu Zarządu, Walne Zebranie dokonuje w drodze uchwały, podjętej według zasad przewidzianych dla wyboru członków Zarządu.


ART. 25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja programu Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania,

 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

 3. reprezentacja Stowarzyszenia,

 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

 5. składanie Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania z prowadzonej działalności, realizacji programu i wykonania uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

 6. podejmowanie uchwał przyjmujących w poczet członków zwykłych Stowarzyszenia,

 7. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania honorowego nadanie członkostwa honorowego i wspierającego,

 8. podejmowanie uchwał skreślających z listy członków Stowarzyszenia,

 9. zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.


ART. 26

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, odbywanych w terminach niezbędnych dla prawidłowego wykonywania obowiązków statutowych.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Zarządu.

 3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o dacie, czasie i miejscu jego odbycia i gdy weźmie w nim udział przynajmniej 3 jego członków.

 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 5. W posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym, ma prawo wziąć udział każdy członek Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VIII
KOMISJA REWIZYJNA


ART. 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób (Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Członków), wybieranych przez Walne Zebranie.

 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

 4. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego. Zastępcę, Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

 5. Walne Zebranie może dokonać wyboru jednego lub dwóch Członków Komisji Rewizyjnej.

 6. Do wyboru, odwołania i uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie Stowarzyszenia.


ART. 28

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. nadzór nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym także prowadzonej, przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

 2. prowadzenie kontroli opłacania składek członkowskich

 3. składanie Walnemu Zebraniu corocznego sprawozdania z prowadzonej działalności wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia.

 1. W celu realizacji statutowych obowiązków, Komisji rewizyjnej przysługuje prawo występowania do Zarządu z wnioskami o udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Zarząd obowiązany jest udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej.


ART.29

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, odbywanych w terminach niezbędnych dla prawidłowego wykonywania obowiązków statutowych.

 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i Przewodniczy im Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest ważne, o ile wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o dacie, czasie i miejscu jego odbycia i gdy weźmie w nim udział przynajmniej 3 jej członków.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, z głosem doradczym, ma prawo wziąć udział każdy członek Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


ART. 30

Majątek Stowarzyszenia tworzą prawa majątkowe, nieruchomości, rzeczy ruchome i fundusze.


ART. 31

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. składki członkowskie,

2. dotacje i subwencje,

3. dochody z działalności statutowej,

4. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

5. zapisy i darowizny


ROZDZIAŁ X

ZASADY REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA


ART. 32

 1. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, przysługuje wszystkim członkom Zarządu, na zasadzie reprezentacji jednoosobowej.

 2. Do składania oświadczeń woli powodujących powstanie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania majątkowego upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Do ważności składania oświadczeń woli powodujących powstanie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania majątkowego o wartości przekraczającej 3.000,00 zł konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu upoważnionych do składania oświadczeń woli powodujących powstanie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania majątkowego, na zasadzie reprezentacji łącznej.


ROZDZIAŁ XII
ZMIANA STATUTU


ART. 33

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia, w tym zmiany celów Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy posiadających prawo głosu członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ XII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


ART. 34

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy posiadających prawo głosu członków Stowarzyszenia.

 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie od 3 do 5 osób, której powierza przeprowadzenie likwidacji Stowarzyszenia.

 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia. Cel wskazany przez Walne Zebranie nie może być sprzeczny z celami Stowarzyszenia.

 4. Do Komisji Likwidacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o Zarządzie Stowarzyszenia.